Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Στ΄ τάξης στην Βουλή των Ελλήνων.

αρχείο λήψης

Ο Διευθυντής του 12/θ 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για την διοργάνωση της τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Στ τάξης στην Βουλή των Ελλήνων.
Συγκεκριμένα:

Ημερομηνία επίσκεψης 09,10,11 Ιουνίου 2018
   
Διάρκεια επίσκεψης 3 ημέρες
Προορισμός Αθήνα
Τάξη Στ΄
Αριθμός μαθητών 25
Αριθμός Συνοδών Εκπαιδευτικών   3
Αριθμός Συνοδών Γονέων 26

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
 Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληρώνει τις
απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών, χωρητικότητας 60
θέσεων
 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από την μεριά του (η κάλυψη θα γίνεται από την τραπεζική εγγύηση του
Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το σχολείο θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 5πλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού).
 Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες
λόγω ανωτέρας βίας , δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.
 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται τόσο η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, όσο και η τελική τιμή (με ΦΠΑ) ανά εκδρομέα και ανά δυναμικότητα του δωματίου στο οποίο αυτός θα καταλύσει για δυο ενδεχόμενα: α) Η μετακίνηση των μαθητών προς την Αθήνα να γίνει αποκλειστικά με λεωφορείο β) Μέρος της μετακίνησης των μαθητών προς την Αθήνα ( τμήμα Θεσσαλονίκη- Αθήνα ) να πραγματοποιηθεί με το τρένο και τα υπόλοιπα τμήματα της διαδρομής με λεωφορείο.
 Αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων ξενοδοχείων στα οποία θα καταλύσουν οι
εκδρομείς καθώς και σαφής αναφορά στην δωρεάν χορήγηση πρωινού.
 Ύπαρξη αρχηγού της εκδρομής εκ μέρους του τουριστικού πρακτορείου.
 Ύπαρξη επαγγελματία ξεναγού.
 Υποχρέωση της πιστής εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα κατατεθεί από το σχολείο.
 Υποχρέωση ανάληψης ασφαλιστικής κάλυψης των εκδρομέων εκ μέρους του τουριστικού πρακτορείου.
Με την προσφορά , θα κατατεθεί από το τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Η
αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι
όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Το
ταξιδιωτικό γραφείο που τελικά θα επιλεγεί θα υπογράψει συμφωνητικό με το σχολείο,
στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Οι
προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Πέμπτη 15
Φεβρουαρίου2018 και ώρα 14:00 στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.
Ο Διευθυντής
Σίμος Μαυρογιάννης

Advertisements